พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 029091431 หรือ โทร. 025290674-6 ต่อ 443 e-mail : comcenter@vru.ac.th

 

ชื่อผู้ใช้   

รหัสผ่าน  

 

1. Login เข้าระบบ (รหัสผู้ใช้ ใส่รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผ่าน ใส่รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
2. ค้นหารายละเอียดเงินเดือน โดยเลือกตามเดือน ปี
3. ต้องการพิมพ์รายละเอียด คลิกที่ปุ่มพิมพ์ จะปรากฏหน้าต่าง ในรายงานเงินเดือน คลิกที่ปุ่มพิมพ์
4. คลิก "ออกจากระบบ " ทุกครั้งเพื่อป้องกันข้อมูลของท่าน ดาวน์โหลดคู่มือ

* ข้อแนะนำ เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์